ข้อปฏิเสธความรับผิด / Disclaimer

ข้อปฏิเสธความรับผิด

     ข้อมูลและเนื้อหาในสื่อเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชม และบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในสื่อหรือเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และถูกนำเสนอตามประสบการณ์ และฐานข้อมูลบางส่วนของบริษัท รวมถึงจากแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านี้อาจมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่า ข้อมูลและเนื้อหาในสื่อหรือเว็บไซต์นี้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้ใช้สื่อเว็ปไซต์  หากผู้ว่าจ้างจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสื่อเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ว่าจ้างควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

ความยินยอม

     บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงสื่อหรือเว็บไซต์อื่นของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ว่าจ้าง อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้สื่อหรือเว็ปไซต์นี้ และ / หรือ สื่ออื่นๆที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท

Scroll to Top